Ban giám đốc VQG Hoàng Liên

1. Ông Nguyễn Hữu Hạnh - Giám đốc

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

a) Lãnh đạo, điều hành, quản lý toàn diện mọi hoạt động của VQG Hoàng Liên và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai; Trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc xây dựng và thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch, chương trình công tác, chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, các đề tài, dự án và các công việc có tính chất quan trọng khác.

b) Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Công tác đối ngoại; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước.

c) Chỉ đạo công tác tài chính, công tác xây dựng cơ bản.

d) Chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị; Công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

đ) Công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống thiên tai.

e) Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân.

f) Làm chủ tài khoản VQG Hoàng Liên.

g) Đồng thời là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên.

h) Theo dõi, chỉ đạo Phòng Kế hoạch Tài chính.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và cấp trên giao.

2. Ông Nguyễn Duy Thịnh - Phó Giám đốc

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

a) Theo dõi, hướng dẫn Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững diện tích rừng đặc dụng các xã Phúc Khoa, Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

b) Theo dõi, chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc lĩnh vực được phân công.

c) Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân thuộc lĩnh vực được phân công.

d) Được ký ủy quyền chủ tài khoản VQG Hoàng Liên.

đ) Theo dõi, chỉ đạo Phòng Tổ chức Hành chính.

e) Theo dõi, chỉ đạo Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường Hoàng Liên.

f) Công tác của Khối các ngành Kinh tế tổng hợp.

g) Những công việc cụ thể khác khi được Giám đốc phân công.

3. Ông Vũ Đức Quyền - Phó Giám đốc

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

a) Theo dõi, hướng dẫn Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững diện tích rừng đặc dụng Xã Hoàng Liên, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

b) Theo dõi, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật.

c) Theo dõi, chỉ đạo công tác tự vệ cơ quan.

d) Theo dõi, chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc lĩnh vực được phân công.

đ) Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân thuộc lĩnh vực được phân công.

e) Theo dõi, chỉ đạo Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

f) Theo dõi, chỉ đạo Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên.

g) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động tài trợ nhỏ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

h) Những công việc cụ thể khác khi được Giám đốc phân công.