Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên

Được thành lập theo quyết định số 537/2002/QĐ-UB ngày 15 tháng 11 năm 2002 của UBND tỉnh Lào Cai

* Chức năng:  Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên là đơn vị thừa hành pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn Vườn quốc gia Hoàng Liên, theo sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên và theo sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai.

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Nắm vững tình hình tài nguyên rừng và đất rừng của Vườn Quốc gia; từ đó hàng năm đề xuất với Giám đốc Vườn Quốc gia kế hoạch, biện pháp tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc quản lý, bảo vệ tốt tài nguyên rừng, đất rừng và lâm sản, bảo vệ môi trường trong khu vực Vườn Quốc gia;

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và vận động nhân dân bảo vệ, phát triển vốn rừng trên địa bàn Vườn Quốc gia quản lý;

- Trực tiếp chỉ đạo các trạm bảo vệ rừng và viên chức kiểm lâm của Hạt, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, tuần tra rừng; thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản thuộc địa bàn Vườn Quốc gia quản lý.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các đối tượng không phải là nhân dân địa phương hoạt động trong phạm vi quản lý của Vườn Quốc gia;

- Phát hiện và đề xuất với Giám đốc Vườn Quốc gia, Chi cục Kiểm lâm tỉnh xử lý những quy định của các cấp chính quyền và tổ chức cơ quan có những nội dung trái pháp luật và các quy định của Nhà nước, của tỉnh về quản lý bảo vệ Vườn Quốc gia;

- Phân công viên chức kiểm lâm bám sát địa bàn giúp các xã xây dựng chương trình hành động cụ thể về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, xây dựng quy ước bảo vệ rừng ở thôn, bản; xây dựng lực lượng quần chúng bảo vệ rừng và vận động nhân dân bảo vệ, phát triển rừng, đấu tranh, ngăn chặn những hành vi gây thiệt hại đến Vườn Quốc gia;

- Xây dựng lực lượng và tổ chức thực hiện các biện pháp về phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng của Vườn quốc gia; đồng thời tham gia tích cực việc chữa cháy rừng khi xẩy ra việc cháy thuộc các địa bàn Vườn Quốc gia và giáp ranh

- Chủ động phối, kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn huyện Sa Pa và Huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu thực hiện việc tuần tra, truy quét các đối tượng phá hoại rừng, vận chuyển lâm sản trái phép xâm hại tài nguyên Vườn Quốc gia và vùng giáp ranh.
- Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổ chức giao khoán bảo vệ rừng, trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, đường băng cản lửa và các công trình XDCB lâm sinh khác theo đúng hướng dẫn của Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai và quy định của pháp luật.
- Tổ chức lập hồ sơ chi trả tiền DVMTR và tổ chức việc chi trả tiền DVMTR theo đúng hồ sơ đã cơ quan chức năng được phê duyệt.

- Quản lý tổ chức, biên chế, kinh phí, trang thiết bị, vũ khí và các phương tiện chuyên dùng được giao theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
 

* Tổ chức bộ máy, biên chế Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên:

- Hiện nay Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên có 01 Hạt trưởng, 02 Phó Hạt trưởng, trong đó Hạt trưởng là Giám đốc VQG Hoàng Liên kiêm nhiệm; 46 công chức Kiểm lâm, 08 nhân viên hợp đồng.

- Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên hiện có 06 trạm Kiểm lâm địa bàn quản lý diện tích 28.498 ha trên địa phận hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu: Trạm Kiểm lâm Số 1, Trạm Kiểm lâm Số 2, Trạm Kiểm lâm Bản Hồ, Trạm Kiểm lâm Tả Van, Trạm Kiểm lâm Núi Xẻ, Trạm Kiểm lâm Hua Chăng.