Phòng Kế hoạch – Tài chính

1. 1. Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Công tác Kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện:

Xây dựng quy hoạch phát triển bền vững Vườn Quốc gia theo các giai đoạn;

Xây dựng kế hoạch, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng 5 năm, kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm của Vườn Quốc gia Hoàng Liên;

Tổng hợp báo cáo tiến độ kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch 5 năm, kế hoạch đầu tư trung hạn, kế hoạch năm và đề xuất các giải pháp thúc đẩy tiến độ;

Lập các dự án thu hút vốn đầu tư  phục vụ công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng bền vững Vườn Quốc gia Hoàng Liên;

Xây dựng tổng hợp dự toán của Vườn Quốc gia, phối hợp tham gia xây dựng các dự án và đề xuất với Giám đốc để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bản hàng năm, triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Vườn Quốc gia xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm; kế hoạch trung hạn, dài hạn.

1.2 Công tác quản lý công trình xây dựng cơ bản

Đề xuất các dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ công tác bảo vệ và phát triển bền vững Vườn Quốc gia;

Xây dựng hợp đồng thiết kế, lập dự toán các hạng mục công trình đã được phê duyệt trong năm kế hoạch;

Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của nhà nước;

Triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, xác nhận khối lượng thi công các hạng mục công trình trong năm kế hoạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;

Lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết toán các công trình;

Báo cáo kết quả thực hiện cho các đơn vị, cơ quan chức năng có thẩm quyền.

1.3 Công tác Tài chính, kế toán, thống kê

Lập dự toán chi hàng năm theo định mức và hướng dẫn các ngành chức năng;

Tổ chức thực hiện dự toán hàng năm khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, thống kê theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán;

Kiểm tra và giám sát khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và các nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

Hướng dẫn và kiểm tra công tác kế toán của các đơn vị thuộc Vườn Quốc gia.

Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

Tiếp nhận hồ sơ, hoàn chính chứng từ, thanh toán, chốt sổ BHXH, BHYT, BHTN cho công chức, viên chức;

Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

Lập báo cáo tài chính, thống kê, quyết toán theo quy định.

Quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán và chịu trước pháp luật về mức độ hợp lý và hợp pháp của chứng từ kế toán.

Quản lý công tác thủ quỹ của Vườn Quốc gia.

Tham mưu giúp Giám đốc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đơn vị;

Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.

2. Biên chế

Phòng Kế hoạch tài chính có 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và các viên chức chuyên môn; biên chế của phòng được Giám đốc Vườn Quốc gia giao hàng năm.