Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Chức năng, Nhiệm vụ:

Tham mưu cho Giám đốc về quản lý các hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế.

Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng, trình duyệt các kế hoạch, các đề tài, các dự án nghiên cứu khoa học của Vườn Quốc gia; kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiệt các hoạt động khoa học kỹ thuật đã được phê duyệt.

Tham gia nghiệm thu kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án.

Tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học, hoạt động các chương trình, dự án, đề tài khoa học của Vườn Quốc gia Hoàng Liên; lập báo cáo định kỳ.

Tham mưu cho hội đồng khoa học kỹ thuật của Vườn Quốc gia thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học; lập kế hoạch và tổ chức Hoạt động khoa học kỹ thuật của Vườn Quốc gia.

Xây dựng chương trình, kế hoạch tìm hiểu, thu hút và mở rộng các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án hợp tác khoa học với các tổ chức trong và ngoài nước.

Giải quyết các thủ tục ngoại giao, hành chính, thương mại và tiếp nhận các trang thiết bị của dự án quốc tế.

Quản lý và vận hành hoạt động của nhà Bảo tàng, thư viện của Vườn Quốc gia.

Tổng hợp, sưu tầm, biên soan, lưu trữ, xuất bản, phát hành và sử dụng các tư liệu, tài liệu khoa học phục vụ cho lĩnh vực công tác của Vườn Quốc gia.

Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học công nghệ.

Bảo mật các tài liệu khoa học quan trọng theo đúng quy định.

Biên soạn tài liệu, hướng dẫn ghi chép và tổng hợp, phân tích kết quả niên ký.

Phối hợp với Hạt kiểm lâm Hoàng Liên để giải quyết và giám sát, quản lý các đoàn làm phim, các đoàn khách khoa học, sinh viên, học sinh trong và ngoài nước đến nghiên cứu, học tập tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các mô hình sản xuất vào thực tiễn của đơn vị. Hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực Vườn Quốc gia quản lý cho nhân dân vùng đệm.

Quản lý tài sản, quản lý cán bộ được giao theo thẩm quyền.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao.

Tổ chức biên chế:

Hiện tại Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế có 01 Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng và các viên chức chuyên môn, lao động hợp đồng, biên chế của phòng được Giám đốc Vườn Quốc gia giao hàng năm.