Phòng Tổ chức – Hành chính

1. Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Về công tác tổ chức cán bộ:

Đề xuất, trình Giám đốc về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, tổ chức thuộc chính quyền;

Xây dựng và trình Giám đốc về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và luân chuyển công chức, viên chức theo phân cấp của tỉnh. Theo dõi, thực hiện nhận xét đánh giá công chức, viên chức và lao động hợp đồng hàng năm theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh và quy định của pháp luật;

Tham mưu cho Giám đốc và hướng dẫn công tác thi tuyển, xét tuyển, nâng ngạch công chức, viên chức và người lao động; Tham mưu cho Giám đốc giải quyết chế độ, chính sách, chế độ nâng lương, công tác khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động; Tham gia các Hội đồng nâng lương, khen thưởng, kỷ luật của Vườn Quốc gia.

Theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, nhận thức của công chức, viên chức trong đơn vị; theo dõi việc chấp hành các chế độ công vụ của công chức, viên chức theo quy định Luật công chức, viên chức.

Quản lý hồ sơ công chức, viên chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào theo quy chế, quy định hiện hành;

Giúp Giám đốc thực hiện công tác kiểm tra, tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác tổ chức cán bộ theo quy định.

1.2. Về công tác Hành chính

Thực hiện công tác bảo mật hồ sơ lưu trữ;

Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu và các loại tài liệu khác theo quy định của nhà nước; xử lý văn bản đi, đến đúng địa chỉ, kịp thời;

Xây dựng báo cáo tuần, tháng, quý, năm và các văn bản phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc;

Quản lý và bố trí phương tiện phục vụ công tác theo lệnh của Giám đốc và kế hoạch hoạt động của đơn vị;

Tổ chức và đôn đốc thực hiện công tác vệ sinh, cây cảnh đảm bảo mỹ quan trong khu vực Trụ sở cơ quan.

1.3. Công tác Quản trị

Quản lý tài sản, trang thiết bị, vật tư phục vụ cho công tác của cơ quan trong khu vực Trụ sở;

Xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm trang, thiết bị, vật tư văn phòng phục vụ cho hoạt động cơ quan;

Chuẩn bị Hội trường, phòng họp, xây dựng các chương trình và tổ chức các Hội nghị;

Đảm bảo đầy đủ điện, nước khu vực trụ sở cơ quan;

Tổ chức bảo vệ cơ quan, bảo vệ an ninh trật tự trong đơn vị.

2. Biên chế

Phòng Tổ chức hành chính có  01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các viên chức chuyên môn, lao động hợp đồng; biên chế của phòng được Giám đốc Vườn quốc gia giao hàng năm.