Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường Hoàng Liên

Được thành lập theo quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 31/1/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường Hoàng Liên

* Chức năng:

Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường Hoàng Liên (gọi tắt là Trung tâm du lịch sinh thái Hoàng Liên) là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc VQG Hoàng Liên, có chức năng giúp Giám đốc VQG Hoàng Liên thực hiện việc quản lý, tổ chức và phát triển các hoạt động về du lịch sinh thái và giáo dục môi trường trong VQG Hoàng Liên.

 * Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tham mưu cho giám đốc VQG Hoàng Liên về việc tổ chức, quản lý và phát triển các hoạt động về du lịch sinh thái.

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan tại VQG Hoàng Liên.

+ Tổ chức các loại hình du lịch phù hợp với quy hoạch và phát triển du lịch của tỉnh và của VQG Hoàng Liên.

+ Quản lý và phát triển các tài nguyên, các công trình phục vụ hoạt động du lịch sinh thái của VQG Hoàng Liên.

      - Thực hiện các dịch vụ hoạt động du lịch sinh thái:

+ Tổ chức đón tiếp khách đến tham quan; phục vụ các dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi, giải trí, phục vụ các hội nghị, hội thảo.

+ Giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm du lịch, hàng lưu niệm, sản phẩm truyền thống của địa phương.

- Thực hiện các hoạt động về giáo dục môi trường:

+ Giáo dục tuyên truyền về môi trường và phát triển lâm nghiệp bền vững, các văn bản pháp luật về bảo tồn thiên nhiên, những kiến thức về động, thực vật rừng cho du khách và cộng đồng địa phương.

+ Thực hiện công tác vệ sinh môi trường thuộc khu vực quản lý.

      - Hỗ trợ cộng đồng dân cư trong vùng lõi VQG Hoàng Liên tham gia vào các hoạt động du lịch sinh thái, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập.

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc VQG Hoàng Liên giao.

* Tổ chức bộ máy và biên chế Trung tâm du lịch sinh thái Hoàng Liên:

Hiện nay Trung tâm có 01 giám đốc và viên chức công tác tại 03 phòng trực thuộc.